Регистриране на профил

Вписване с Facebookпрочетох и съм съгласен с Общи условия  

Условия за поверителностГорепосочеанта информация представлява конфиденциална търговскаинформация, която принадлежи на страната подаваща онлайн формата.

АМКО ще ползва конфиденциалната информация със същата степен наoтговорност, като своя собствена поверителна информация. Двете страниняма до оповестяват информацията, на която и да е трета страна.

Поради риска от измама и / или ситуации, които биха могли да навредят натърговските и бизнес отношения на двете страни, АМКО си запазва правотода изиска допълнителна информация, свързана с:

- легитимиране на бизнеса и текущи дейности
- предотвратяване на риска от измамни практики
- предприемане на предпазни мерки в случай на несъответстващи търговски дейности
- предоставяне на законно доказателство за проверка състоянието на фирмата ( БУЛСТАТ /ЕИК )
- предоставяне на допълнителна информация за развитие на търговското партньорство

Условия за плащанеПлащането на покупната цена или такси трябва да бъде извършено къмдружеството АМКО чрез банков превод, по банковата сметка посочена въвфактурата.

Допълнителни условия и информация ще бъдат предоставени при одобренарегистрация.

Условия за доставкаСтоката ще бъде доставена до мястото посочено от купувача. В случай, че не есъгласувано предварително, АМКО има право да реши как да бъдат изпратенистоките, да избере куриер , начин на доставка, начин на изпращане иопаковане.

Допълнителни условия и информация ще бъдат предоставени при одобренарегистрация.