ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
amco-shop.com 


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между :

"АМКО - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201606711, със седалище и адрес на управление гр. София 1142,район р-н Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 23, представлявано от Петьо Димитров Илчев,

наричано по-долу за краткост и ДОСТАВЧИК или ТЪРГОВЕЦ

 и 

КЛИЕНТИТЕ, наричани още и ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ , на електронния магазин „amco-shop.com”, наричан по-долу и „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” или "САЙТ".

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на

потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "АМКО - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1142,район р-н Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 23

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1142,район р-н Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 23

4. Данни за кореспонденция: гр. София 1142,район р-н Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 23, Email: support@amco-shop.com, тел: +359 887 070 073

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201606711

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 411772

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201606711

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 3. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.amco-shop.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:


(2) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(3) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

(4) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(5) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

(6) Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(7) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(8) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. (1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използвайки интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.amco-shop.com, валиден адрес на електронна поща /имейл адрес/, телефон или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация на Потребителски профил или при попълване на данните при поръчка, в случай че покупката се извършва без регистрация в сайта.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва един от следните способи : като регистрира потребителски профил в сайта или без регистрация – директно да премине към избор и поръчка на определин артикул.

Чл. 8. (1) Да се регистрира на сайта. В този случай Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп и да попълни отбелязаните с червена звезда полета от формата за регистрация на нов Потребителски профил. С него ще получи възможност да извършва по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в amco-shop.com стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следи по-лесно тяхната цена, да оставя коментари в сайта, да се възползва от специални промоционални предложения и т.н. При регистрацията, с отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, приема ги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 (2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 9. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 10 (1) . Ползвателят може без да регистрира свой Потребителски профил на интернет сайта, да премине направо към желаната стока и да направи поръчка за нейното закупуване, попълвайки всички необхосими данни за всеки един случай по отделно.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА

Чл. 11. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.amco-shop.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в Потребителския профил на Ползвателя, а в случай че не е използван такъв – това са данните попълвани при всяка една отделна поръчка, направена по чл. 10, ал.1 от ОУ. 

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителски профил на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) В случай че Ползвателят няма регистриран Потребителски профил или не е използвал съществуващ и продажбата се осъществява при условията на Чл. 10, ал.1 от ОУ, Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на  отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 12 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура : вариант 1 с регистрация:

(2) Извършване на регистрация / създаване на Потребителски профил / в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(3) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(4) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка / количка /;

(5) Регистриран клиент;

(6) Данни за профила и плащането;

(7) Данни за доставката;

(8) Метод на доставка;

(9) Начин на плащане;

(10) Потвърждаване на поръчката;

Чл. 13 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура вариант 2 – без регистрация:

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, определяне на количеството и натискане / кликване / на  бутон „КУПИ”, след което стоката или стоките биват добавени към към списък със стоки за покупка / количка /;

 (3) Плащане без регистрация;

(4) Данни за профила и плащането;

(5) Данни за доставката;

(6) Метод на доставка;

(7) Начин на плащане;

(8) Потвърждаване на поръчката;

Чл. 14. (1) След потвърждаването на поръчката от Ползвателя по чл.12 (8) или чл. 13 (8) същата постъпва автоматично като заявка в системата на Доставчика, който уведомява първия, за този факт чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя електронен пощенски адрес при регистрацията му на Потребителски профил или на този посочен при извършване на поръчката в случай че същата е извършена при условията на Чл. 10 (1), като това уведомление съдържа потвърждение на  информацията за основните параметри на поръчаното – вид, модел, цена и количество на стоката, разходи за доставката, видът на избарания метод за плащане, както и друга съществена информация. В това електронно писмо се посочва и че предстои задължително телефонно обаждане от страна на Доставчика за верификация на Порзвателя и поръчката на телефонния номер предоставен предварително от Потребителя.

(2) След действията по горната алинея, в случай че не бъде констатирана нередност или някакво разминаване в личността на Ползвателя или на основните характеристики на стоката и Доставчикът не е в невъзможност да изпълни поръчката, Доставчикът изпраща второ електронно съобщение на електронния пощенски адрес на Ползвателя в което го информира, че неговата поръчка е възможна, одобрена и потвърдена за изпълнение от Търговецът, като в това уведомление се посочват или номерът на поръчката /в случай че тя остане непроменена в показателите си / или отново основните й параметри - вид, модел, цена и количество, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 15. (1) Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 17. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 18. Отказ от сключен договор.

(1) Клиентите, потребители по смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат правата по чл.  50 от закона, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок 15 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по горната алинея.

(3) Отказът от договора Ползвателят по чл. 14, ал.1 може да направи като използва специално предвидената за целта секция в сайта - където да попълни стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 (наличен и в края на ОУ) или да отправи на следния имейл адрес support@amco-shop.com недвусмислено изявление по чл. 50 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че се отказва от договора, като в този случай търговецът незабавно да изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на адреса на електронната поща, от която недвусмисленото изявление за отказ е получено или на е-мейл адреса посочен при  регистрацията на Потребителя , или на е-мейл адреса посочен в поръчката, в случай че е закупена стока от нерегистриран Ползвател.

(4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- както и за всички останали случай, изброени в чл 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 (5) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по чл. 14, ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови всички суми, които е получил, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и чл. 14 (2) от Общите условия.
(6) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(7) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(8) Когато потребителят по чл. 14, ал.1 упражни правото си на отказ от договора той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 15-дневния срок.

(9) В случаите на горната алинея всички разходи по връщането и предаването на стоките са за сметка на Ползвателя.

(10) При договор за продажба, Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по чл. 14, ал.1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. 

(11) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 14, ал.1.

(12) В случай, че закупената стока е в опаковка, запечатана със стикер или по друг начин от производителя й, имащ за цел да удостовери нейното качество на нов и неупотребяван преди това продукт, Потребителят има право да върне стоката, само в оригиналния й вид, с неотваряна опаковка, ведно със ненарушените съществуващи защитни стикери, лепенки или други знаци. В противен случай, Потребителя дължи заплащане на разликата между цената, която е трябвало да заплати за поръчания артикул, като нов продукт и средната пазарна цена на същия продукт, която той има като стока втора употреба определена от Доставчика по съответни оферти продава в няколко интернет магазина.   

(13) При отказ от договора оп чл. 14, ал.1, стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. аmco-shop.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Чл. 19. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Срокът по горната алинея започва да тече от момента на изпращането на второто  електронно писмо от Доставчика на адреса посочен при регистрацията на потребителя или на този посочен при извършването на поръчката, ако тя е такава при условията на чл. 10 от ОУ, потвърждаващо приемането за изпълнение на поръчката от Доставчика по реда на горния Чл.  14. (2) от настоящите ОУ

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 (4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по горната ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 21. (1) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, amco-shop.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

(2) Всички предоставени от аmco-shop.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на аmco-shop.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

(3) Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от  amco-shop.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

(4) amco-shop.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. 

Чл. 22.  Представяни стоки и услуги на Сайта.

(1) Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; 

(2) В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. аmco-shop.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

(3) amco-shop.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език; 

(4) Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. amco-shop.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Чл. 23. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.аmco-shop.com

(1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на аmco-shop.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

(2) По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

(3) аmco-shop.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят дължи плащане на цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. 

(4) При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта /включително и касаещи цената, наличните количества или други основни характеристики на стоката/, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, аmco-shop.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.Същото право има и Ползвателя.

Чл. 24. Заплащане на закупени стоки и услуги 

(1) При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на аmco-shop.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на  "АМКО - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201606711, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, аmco-shop.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

(3) При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, аmco-shop.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

(4) При пoкупка на изплащане  с услугите на “ БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД за отпускане на кредит на стоки 

(5) При плащане през системата на Epay.bg

Чл. 25.  Доставка на закупени стоки

(1) Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на аmco-shop.com.

(2) Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. аmco-shop.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката. 

(3) Цената на разходите за доставка се посочват винаги отделно и в последствие се калкулират в общата стойност на поръчката.

(4) Amco-shop.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от аmco-shop.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

 (5) При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява аmco-shop.com на тел. +359 887 070 073

(6) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно аmco-shop.com на тел. +359 887 070 073, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(7) При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

(8) В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, аmco-shop.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(9) Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на аmco-shop.com за такова искане на тел +359 887 070 073 или на email support@amco-shop.com.

(10) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. аmco-shop.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

(11) аmco-shop.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на географската територия на Република България.

Чл. 26. Гаранционно обслужване

(1) Със всеки закупен и доставен продукт Ползвателят получава електронна ГАРАНЦИОННА КАРТА, която осигурява безплатен ремонт на стока, закупена от магазина съгласно гаранционните условия.

(2) Електронната гаранционна карта се изпраща от доставчика на елекнронния адрес на Ползвателя посочен при поръчката или в регистрацията на Потребителски профил и заменя напълно напечатаната на хартиен носител гаранционна карта.

(3) За Ползвател физическо лице, притежаващо качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е в сила законна гаранция, чийто срок e  24 месеца за всички продавани от аmco-shop.com продукти  и започва да тече от датата на закупуване на стоката, освен, ако конкретната стока не се предлага с допълнителна търговска гаранция от производителят й и този срок е по-дълъг. При всички случай, при поръчката на всеки отделен артикул от електронния магазин, Потребителят получава предварителна и изчерпателна информация за конккретния гаранционен срок на избраната стока, който не може да бъде по-кратък от 24 месеца

 (4) За правата и задълженията по предоставената гаранция по ал. 3 се предлагат правилата на Раздел II. "Гаранция на потребителската стока" и Раздел III.

"Рекламации" от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 (5) В случай, че купувачът на стоката няма качеството потребител по ЗЗП, гаранционните условия се уреждат от търговската гаранция на стоката, предоставена от производителя й, като при всички случай, при поръчката на всеки отделен артикул от електронния магазин, купувачът получава предварителна и изчерпателна информация за конкретния гаранционен срок на избраната стока.

(6) (5) На страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН аmco-shop.com на адрес www.amco-shop.com е предоставена детайлна информация относно Гаранцията на стоките и условията на Гаранционното обслужване.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 27. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.amco-shop.com

Чл. 28. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.amco-shop.com


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 30. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.amco-shop.com заедно с всички допълнения и изменения в тях, като съставя протокол за това.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 34. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.amco-shop.com  2016 г. 

___________________________________________________________________________


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 

"АМКО - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201606711
гр. София 1142,район р-н Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 23

email: support@amco-shop.com :

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/ нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

......................................................................................................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

* Ненужното се зачертава.“ 

___________________________________________________________________________

ДЕФИНИЦИИ
 
По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:
 
Електронен магазин –онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.amco-shop.com ;

Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование "АМКО - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201606711, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.amco-shop.com;

Клиент/Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;

Потребителски профил – регистрация в интернет страницата www.decathlon.bg, създадена от Ползвателя с цел закупуване на стоки от електронния магазин.

Производител – реалния производител на стоката в световен мащаб;

Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и годен за закупуване чрез електронния магазин;

Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)

Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика;

Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;

Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес;

Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

Чл.36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на  www.amco-shop.com 2016 г.